top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 
Artikel 1. Definities
Met Opdrachtnemer wordt bedoeld: de vennootschap KOA b.v., met maatschappelijke zetel Elsenborghlaan 46, 2650 Edegem, België.
Met Diensten wordt bedoeld: alle werkzaamheden of prestaties die verricht waaronder coaching, training, lezingen, consulting, advies, begeleiding en dergelijke.
Met Opdrachtgever wordt bedoeld: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee KOA een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Diensten, ongeacht of de Opdrachtgever of een derde deelneemt. 
Met Deelnemer wordt bedoeld: De persoon die participeert aan de Diensten (ook wel Coachee genoemd in individuele begeleiding).
KOA behoudt zich het recht de 'Algemene Voorwaarden' op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen hebben geen invloed op lopende overeenkomsten.
 
Artikel 2. Toepassing van deze Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en Diensten van Opdrachtnemer of op alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes
De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Als referentiedatum wordt de datum op de offerte genomen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, mondelinge of online aanvaarding door de Opdrachtgemer van de offerte van Opdrachtgever of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, mondelinge of online bevestiging van Opdrachtnemer van een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht.
Vervoer en verblijfskosten zijn niet inbegrepen in de offertes, tenzij expliciet beschreven, en worden samen met de geleverde diensten gefactureerd. 
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgevergebeuren.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.
De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Carecoaching, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de klusopdracht in ontvangst te nemen bij oplevering.

Artikel 5. Contractduur en opzegging
Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Aan de opdracht zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
Opdrachtnemer is niet verplicht informatie, die verkregen wordt van een Deelnemer, met Opdrachtgever te delen.

Artikel 8. Betaling
Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonderaftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofden dan ook.
Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verder ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is de Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.
Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is er, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % verschuldigd en dit vanaf de zestiende dag na de factuurdatum.
Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
Als van de Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijk inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Diensten gebeuren aanvullend op medische hulpverlening. De reguliere geneeskunde wordt hier als basis van de gezondheidszorg beschouwd. Diensten zijn geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van welke aard ook. Opdrachtgever of coach stelt geen diagnose en mag/kan geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.
Indien de Deelnemer in behandeling is bij een arts, dient de Deelnemer dit zelf vooraf te melden aan de coach.
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10. Annulering / beëindiging van de overeenkomst / afspraken niet nagekomen
Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
De Opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te annuleren per aangetekende zending.
Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject kosteloos. Bij niet-annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject te voldoen.
Bij annulering binnen de 4 weken tot en met één week (7 kalenderdagen) voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen de week (7 kalenderdagen) het volledige bedrag.
Wanneer de Opdrachtgever of Deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
Individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48u voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen de 48u is de Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
Als één van beide partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 11. Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met de Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en zullen door Opdrachtnemer uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten.

Artikel 12. Geschillen
In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is de Belgische wetgeving van toepassing.
De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
Geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de Rechtbank van Antwerpen

bottom of page